Operatörler sayesinde matematiksel ve mantıksal birçok işlemi programlama diline yaptırabiliriz. Swift programlama dili C dilindeki çoğu standart operatörü desteklemektedir ve hataların önüne geçmek için birçok operatörün gelişmiş halini geliştiriciye sunmaktadır.

Terminology / Terminoloji

Operatörler üç ana başlık altında toplanmaktadırlar:

 • Unary Operators: Tekil operatörlerdir ve tek bir hedefleri vardır. prefix ve postfix olmak üzere operatörün önüne veya arkadasına gelebilir.
 • Binary Operators: İkili operatörlerdir ve iki hedefi vardır. infix olarak kullanılır ve iki operatör arasında yer alır.
 • Ternary Operators: Üçlü operatördür ve üç hedefi vardır. Swift dilinde tıpkı C dilinde olduğu gibi bir tane ternary operatör bulunmaktadır. Ternary Conditional Operator (a ? b : c).

Operatörlerin etkilediği değerlere operand denir. ‘1’ + ‘2’ ifadesinde ‘+’ binary operator, ‘1’ ve ‘2’ ise birer operand dır.

Assignment Operator / Atama Operatörü

Atama operatörü ile bir değişkene ilk değeri atanabilir veya varolan bir değişkenin değeri değiştirilebilir.

let y = 10
var x = 5
x = y
// x şu an 10 değerine sahiptir

Tuple değişkendeki elemanları ayrı değişkenlere atamak için atama operatörü kullanabiliriz.

let (x, y) = (1, 2)
// x 1 değerini, y ise 2 değerini taşır

C ve Objective-C dilinin aksine Swift dilindeki atama operatörü geriye herhangi bir değer döndürmez.

if x = y {
  // Bu kod parçası geçerli değildir çünkü x = y geriye değer döndürmez
}

Bu yaklaşım sayesinde atama operatörü olan (=) ile, karşılaştırma operatörünün (==) karıştırılması veya yanlışlıkla karşılaştırma operaötörü yerine atama operatörü kullanılması önlenmiştir. Swift bu tarz hataları daha kodlama bitmeden size bildirmektedir.

Arithmetic Operators / Aritmetik Operatörleri

Swift temel bütün matematiksel operatörleri desteklemektedir.

 • Ekleme (+)
 • Çıkarma (-)
 • Çarpma (*)
 • Bölme (/)

C ve Objective-C dilinde yer alan aritmetiksel operatörlere kıyasla Swift aritmetik operatörleri değerlerin overflow olmasına varsayılan olarak izin vermemektedir. Bu davranışı elde etmek için Swift dilinde yer alan overflow operatörleri kullanılmalıdır.

Ekleme operatörü ayrıca String değişkenleri birleştirmek için kullanılabilir.

"Mustafa, " + "Hastürk" // "Mustafa Hastürk"

Remainder Operator / Kalan Bulma Operatörü

Diğer dillerde mod alma operaötörü olarak tanımlanan bu operatör davranışsal olarak Swift dilinde kalanı bulmaya yaramaktadır.

a = (b x some multiplier) + remainder

Yukarıda gösterilen formül yardımı ile a % b bize remainder dönecektir.

9 % 4  // 1 sonucunu dönecektir
-8 % 3  // -2 sonucunu dönecektir

Integer Remainder Example

Unary Minus Operator / Tekil Eksi Operatörü

Negatif sayıları tanımlarken kullanacağımız tekil operatördür.

let three = 3
let minusThree = -three    // minusThree -3 değerine sahiptir
let plusThree = -minusThree  // plusThree 3 değerine sahiptir (-)(-)(3) = +3

Unary Plus Operator / Tekil Artı Operatörü

Tekil artı operatörü kısaca operandının değerine etki etmeden geri döndürür.

let minusSix = -6
let alsoMinusSix = +minusSix // alsoMinusSix -6 değerine sahiptir

Tekil artı operatörü mantıksal olarak hiçbir iş yapmasa da tekil eksi operaötü ile simetrik olarak kullanılabilir.

Compound Assignment Operators / Birleşik Atama Operatörleri

Tıpkı C dilinde olduğu bir değişkene, kendi değeri ile birlikte başka bir değer üzerinden işlem sonucu atanabilir.

var a = 1
a += 2
// a 3 değerine sahiptir

Yukarıdaki işlem a = a + 2 kod parçası ile aynı işlemi yapacaktır.

Birleşik atama operatörü geriye herhangi bir değer döndürmez.

Comparison Operators / Karşılaştırma Operatörleri

Swift, C dilinde yer alan standart karşılaştırma operatörlerinin hepsini destekler.

 • Eşittir a == b
 • Eşit değildir a != b
 • Büyüktür a > b
 • Küçüktür a < b
 • Büyük veya eşittir a >= b
 • Küçük veya eşittir a <= b

Swift ayrıca iki değişkenin aynı adrese referans verip vermediğini test etmek için === ve !== şeklinde iki adet identity operatörüne de sahiptir.

Ternary Conditional Operator

Swift dilinde yer alan üçlü tek operatördür. Anlamsal olarak, koşul doğru ise yapılacaklar ve yanlış ise yapılacakları tek satırda ifade etmek için kullanılır.

mantıksal_ifade ? doğru_ise_yap : yanlış_ise_yap

Bir örnekte görmek gerekir ise;

let contentHeight = 40
let hasHeader = true
let rowHeight = contentHeight + (hasHeader ? 50 : 20)
// rowHeight 90 değerine sahiptir

Örnekte hasHeader değişkeni true olduğundan ? işareti ile : işareti arasındaki değer dönmüştür.

Yukarıdaki örneğimizi daha uzun bir şekilde if / else kontrol akışları ile de yazabiliriz.

let contentHeight = 40
let hasHeader = true
var rowHeight = contentHeight
if hasHeader {
  rowHeight = rowHeight + 50
} else {
  rowHeight = rowHeight + 20
}
// rowHeight 90 değerine sahiptir

if / else kontrol akışları sonraki yazılarda detaylı olarak incelenecektir.

Nil Coalescing Operator / Nil Birleştirme Operatörü

Anlamsal olarak opsiyonel a değeri alır ve bu opsiyonel değer nil değilse a nın değerini döndürür eğer a, nil ise varsayılan değer olan b döner.

(a ?? b) // şeklinde kullanılan bir operatördür

Eğer opsiyonel değişken olan “a” nil değilse “b” değeri hiç hesaplanmaz. Bu short-circuit evaluation olarak bilinir.

Ternary conditional operatörü ile göstermek gerekirse:

a != nil ? a! : b

Anlamayı kolaylaştırmak adına if / else kontrol akışı ile göstermek gerekirse:

var a: String?
let b = "Mustafa Hastürk"

var result: String

if a != nil {
  result = a!
}
else {
  result = b
}

Bu üç gösterim birbirinin dengidir.

Range Operators / Aralık Operatörleri

Swift değer aralıklarını ifade etmek için iki farklı aralık operatörü sunmaktadır.

Closed Range Operator / Kapalı Aralık Operatörü

Verilen sınırların ikiside aralık içerisindedir ve döngüde sayılırlar.

for index in 1...5 {
  print("\(index) çarpı 5 = \(index * 5)")
}
// 1 çarpı 5 = 5
// 2 çarpı 5 = 10
// 3 çarpı 5 = 15
// 4 çarpı 5 = 20
// 5 çarpı 5 = 25

for - in döngüleri kontrol akışlarında detaylı olarak incelenecektir.

Half-Open Range Operator / Yarı Açık Aralık Operatörü

Verilen sınırlar arasında son sınır aralık değerlerinde yoktur.

let names = ["Mustafa", "Hastürk", "Brian", "Jack"]
let count = names.count
for i in 0..<count {
  print("Person \(i + 1) is called \(names[i])")
}
// 1. kişi Mustafa aradı
// 2. kişi Hastürk aradı
// 3. kişi Bria aradı
// 4. kişi Jack aradı

for - in döngüleri kontrol akışlarında detaylı olarak incelenecektir.

Logical Operators / Mantıksal Operatörler

Boolean değerleri birleştirmek veya değiştirmek için mantıksal operatörlerden faydalanılır. C tabanlı dillerde yer alan üç adet mantıksal operatör Swift dili tarafından desteklemektedir.

 • Mantıksal DEĞİL !a
 • Mantıksal VE a && b
 • Mantıksal VEYA a || b

Logical NOT Operator / Mantıksal DEĞİL Operatörü

Anlamsal olarak bir boolean değerin içerdiği değeri tersine çevirmektedir ve operandın önünde (prefix) yer almaktadır.

let allowedEntry = false
if !allowedEntry {
  print("ACCESS DENIED")
}
// Ekrana "ACCESS DENIED" basar

Logical AND Operator / Mantıksal VE Operatörü

Anlamsal olarak etkilediği operandların ikisi de true ise true, herhangi biri false ise sonuç olarak false döndürmektedir.

let enteredDoorCode = true
let passedRetinaScan = false
if enteredDoorCode && passedRetinaScan {
  print("Welcome!")
} else {
  print("ACCESS DENIED")
}
// Ekrana "ACCESS DENIED" basar

Logical OR Operator / Mantıksal VEYA Operatörü

Anlamsal olarak etkilediği operandlardan herhangi biri true ise geriye true, operandların ikisi de false ise geriye false değer döndürmektedir.

let hasDoorKey = false
let knowsOverridePassword = true
if hasDoorKey || knowsOverridePassword {
  print("Welcome!")
} else {
  print("ACCESS DENIED")
}
// Ekrana "Welcome!" basar

Explicit Parentheses

Kompleks ifadeler tanımlarken işlem önceliklerini tanımlamak tıpkı matematikte olduğu gibi parantezlerden faydalanabiliriz. Kompleks karşılaştırma ifadelerini daha kolay okunabilir yapmak için parantezler kullanmak güzel olacaktır. Kullandığımız parantezler kompleks ifademizin sonucunu değiştirmese bile kodun okunabilir olması kodun kısa olmasından çoğu zaman daha önemlidir.

if (enteredDoorCode && passedRetinaScan) || hasDoorKey || knowsOverridePassword {
  print("Welcome!")
} else {
  print("ACCESS DENIED")
}
// Ekrana "Welcome!" basar

Yazıda herhangi bir hata ile karşılaşırsanız pull request gönderebilir veya yorum olarak bildirebilirsiniz.

Sevgiler… 🎈