Swift, iOS, macOS, tvOS, watchOS ve Linux platformları için Apple tarafından açık kaynak bir şekilde geliştirilen bir programlama dilidir.

Bir çok programalama dilinin iyi özelliklerini bünyesinde toplamıştır. Hem Apple hem de topluluğun gücü ile günden güne gelişmektedir. macOS ve GNU/Linux dağıtımlarında geliştirme yapmak mümkündür.

Constants and Variables / Sabitler ve Değişkenler

Swift dilinde atamalar iki şekilde yapılır.

Constant ifadeleri uygulama içerisinde ilk bildirim esnasında değer ataması yapılır ve program boyunca bir daha değiştirilemez.

let maximumNumberOfLoginAttempts = 10

Variables ifadeleri programlama boyunca değiştirilebilir.

var currentLoginAttempt = 0

Birden fazla değişken veya sabit tanımlamalarını tek bir satırda virgüller ile ayırarak yapabiliriz.

var x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0
let a = "a", b = "b", c = "c"

Type Annotations / Tip Bildirimleri

Değişkenleri tanımlarken o değişkenin tip bildirimlerini değişken isimlerinden sonra gelecek ‘:’ ile belirtebiliriz. Bu şekilde açıkça değişkenin tipi bildirilmiş olacaktır ve o değişkene yanlışlıkla başka tipte bir atama yapılamayacaktır.

var welcomeMessage : String

Bu kod parçası “welcomeMessage” adında “String” tipinde değişken tanımla demektir.

Birden fazla değişken için tip bildirimlerini tek bir satırda yapabiliriz.

var red, green, blue: Double

Kodlama yaparken tip bildirimlerini katı kurallı kodlar yazarken sıklıkla başvurabiliriz. Ancak atamanın tek seferde yapılacağı ve sonradan değiştirilmeyeceği sabit -constant- bildirimlerinde tip bildirimi yapmaya gerek yoktur. Swift dili değişkenin tipini anlayacaktır.

Değişken İsimledirme

Swift programlamada değişken isimleri neredeyse herhangi bir karakteri barındırabilirler. Unicode karakterli değişken isimleri de yaratabiliriz.

let π = 3.14159
let 你好 = "你好世界"
var 🎓 = "education"

Değişken isimleri özel karakterler, boşluk karakterleri (whitespace characters), matematik sembolleri, oklar, özel kullanımlı Unicode kod noktaları, satır veya kutu çizme karakterleri içeremezler.

Değişken isimleri rakam ile başlayamaz.

Değişken ismi bir kere tanımlandıktan sonra aynı isimde farklı bir değişken tanımlaması yapılamaz.

Tanımlaması yapılmış bir değişkene tanımlaması yapılırken ifade edilmiş tipten başka tipte bir atama gerçekleştirilemez.

Uyarı: Swift için özel olarak ayrılmış anahtar kelimeleri değişken veya sabit ismi olarak kullanmanız gerekiyor ise bunu yapmak için backtick (`) karakterini kullanmanız gerekmektedir. Ancak anahtar kelimeleri değişken veya sabit ismi olarak kullanmamaya çalışın.

Değişken ve Sabitleri Ekrana Yazdırmak

Bunu başarmak için:

let welcomeMessage = "Merhaba Mustafa!"
print(welcomeMessage)

Yorumlar

Swift, C dilindeki gibi tek satırlı ve çok satırılı yorumları desteklemektedir.

// Bu tek satırlık bir yorum ve compiler bunu okumyacak.

Çok satırlı yorumlar iç içe yazıldığında diğer dillerde sorun olsa da Swift dilinde yoktur.

/* Bu çok satırlı yorum kullanımıdır
/* ve iç içe kullanılmayı desteklemektedir. */
Kod içerisinde yorum satırı kullanmamaya özen göstermek gerekir. */

Semicolons / Noktalı Virgül

Diğer dillerin aksine kod satırlarının sonuna noktalı virgül koymak zorunlu değildir. Ancak noktalı virgül koyabilirsiniz. Tek satırda birden fazla kod bildirimi yaparken noktalı virgül kullanılabilir.

let cat = "🐱"; print(cat)
// prints "🐱"

Integers / Tam Sayılar

Swift dili 8, 16, 32 ve 64 bit uzunluğundaki integer sayıları desteklemektedir.

Sayı sınırlarını görmek için;

let minValue = Int32.min
let maxValue = Int32.max 

Int: Tam sayıları ifade etmektedir. Negatif ve pozitif değer alabilirler. Tip bildiriminde Int8, Int16, Int32 ve Int64 olarak tanımlanır.

Int türündeki değişken

 • 32 bit platformlarda Int32,
 • 64 bit platformlarda Int64

ile aynı boyuttadır.

UInt:: İşaretsiz tam sayıları ifade etmektedir. Bu sayılar sıfırdan büyük ve negatif değer içermeyen tam sayılardır. Tip bildiriminde UInt8, UInt16, UInt32 ve UInt64 olarak tanımlanır.

UInt türündeki değişken

 • 32 bit platformlarda UInt32,
 • 64 bit platformlarda UInt64

ile aynı boyuttadır.

Floating-Point Numbers / Ondalıklı Sayılar

Tıpkı matematik de ki gibi onalıklı sayılar Swift dilinde desteklemektedir.

 • Double 64-bit uzunluğundaki kayan noktalı sayıyı.
 • Float 32-bit uzunluğundaki kayan noktalı sayıyı temsil etmektedir.

Type Safety and Type Inference

Swift type-safe bir dildir. Kodlama yaparken kullandığımız değişkenin tipi konusunda açık olmamız beklenmektedir. String tipte değer bekleyen bir değişkene yanlışlıkla Int tipte bir değer atamasını önlemektedir.

Swift compile time da tüm değişkenlerin tip kontrollerini yapmaktadır. Bunun sayesinde hatalar geliştirme sürecinde kolayca tespit edilebilmekte ve düzeltilmektedir.

Tip kontrolü farklı değişken tipleri ile uğraşırken hataları önlemektedir. Ancak C veya Java dilinde olduğu gibi her değişkenin tip bildirimini yapmak zorunda değilsiniz. Swift, type-inferance sayesinde değişkene verilen değerin tipine bakarak değişken tipini otomatik olarak algılamaktadır.

Type inferance sayesinde diğer dillerdeki gibi her değişken tipinin bildirilmesi zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Özellikle constant tanımlama yaparken tip bildirimlerine gerek yoktur.

let pi = 3.14159
// pi Double tipte yorumlanmuştır.

Swift type inferance yaparken kayan noktalı sayılar için Double tipte çıkarım yapmaktadır.

Numeric Literals

 • Ondalıklı sayı hiçbir prefix olmadan
 • İkili (binary) sayılar 0b prefix ile
 • Sekizlik tabanda (octal) sayılar 0o prefix ile
 • Onaltılık tabanda sayılar 0x prefix ile tanımlanır.

Örneğin:

let decimalInteger = 17
let binaryInteger = 0b10001    // ikili notasyon
let octalInteger = 0o21      // sekizlik notasyon
let hexadecimalInteger = 0x11   // onaltılık notasyon

Numeric sayılar daha kolay okunabilmesi adına hem Int hemde Float / Double değişkenler de fazladan sıfır (0) veya alttan çizgi (_) kullanılabilir.

let paddedDouble = 000123.456
let oneMillion = 1_000_000
let justOverOneMillion = 1_000_000.000_000_1

Type Aliases

Swift dilinde var olan bir tipe farklı bir isim ile erişmek istersek takma isim atayabiliriz.

typealias MyInt = Int16

var sampleRate: MyInt = 14 

Booleans

Mantıksal olarak bir değişken ya true ya da false değeri alır.

let orangesAreOrange: Bool = true
let turnipsAreDelicious: Bool = false

Swift in type safety özelliği sayesinde bool tipte olmayan bir değişken control flow da statement olarak kullanılamaz.

let i = 1
if i {
  // Bu kod parçası derlenmeyecektir.
}

Alternatif bir çözüm ile

let i = 1
if i == 1 {
  print("Bu kod çalışacaktır.")
}

Örnekte olduğu gibi kontrol durumlarında boolean değer üretecek karşılaştırma operatörlerinden faydalanmak gerekir. Bu yaklaşım ile dilin daha açık olması sağlanmıştır ve geliştirme yaparken düşülebilecek mantık hatalarından kurtarmıştır.

Tuples

Birden fazla değerin birleştirilerek tek bir değermiş gibi kullanılmasına olanak sağlayan değişkenlerdir. Tuple tip değişkendeki değerler herhangi bir tipte olabilecekleri gibi bu tuple içerisindeki değerler birbirlerinden farklı tipte olabilirler.

let http404Error : (Int, String) = (404, "Not Found")

Örnekte gördüğümüz gibi hem Int hem de String tipteki değişken tek bir değişken olarak kullanılmıştır.

Tuple değerlerini harici değişkenlere ayıklamak için;

let (statusCode, statusMessage) = http404Error

şekilde bir kullanıma gidebiliriz.

Tuple içerisinde istemediğimiz değişken varsa o değişkenler için alt çizgi (_) kullanarak atama yapmaktan vazgeçebiliriz.

let (justTheStatusCode, _) = http404Error

Tuple elemanlarına indis numaraları ile erişebiliriz.

print("The status code is \(http404Error.0)")
// Ekrana "The status code is 404" basacaktır.
print("The status message is \(http404Error.1)")
// Ekrana "The status message is 404" basacaktır.

Tuple elemanlarına isim vererek daha sonra tuple daki bu elemanlara bu isimler aracılığı ile erişebiliriz.

let http200Status:(statusCode: Int, description: String) = (statusCode: 200, description: "OK")

print("The status code is \(http200Status.statusCode)")
// Ekrana "The status code is 200" basacaktır.
print("The status message is \(http200Status.description)")
// Ekrana "The status message is OK" basacaktır.

Tuple tipte değişkenler bir fonksiyondan birden fazla değer döndürürken oldukça faydalıdır. Geçici olarak kullanılması uygundur. Birden fazla değeri kalıcı şekilde taşımak için tuple kullanmak doğru olmaz.

Optionals

Swift dilinde herhangi bir değeri olmayan / değer içermeyen değişkenler nil ile ifade edilmektedir. Bir değişkenin nil değer alabilmesi için optional olarak tanımlanması gerekir.

Kısaca bir değişkenin nil içerebiliyor ise bu değişken opsioneldir.

Opsionel değişkenler içerdikleri değerleri wrap eder ve sarmalarlar.

Bir değişkeni opsional olarak tanımlamak için değişken tipinden sonra soru işareti (?) koymak yeterlidir.

var surveyAnswer: String?
// surveyAnswer varsayılan olarak nil değer içermektedir. 

Optional olarak tanımlanmamış bir değişkene nil ataması yapılamaz.

Opsionel değişkenleri kullanmak istediğimizde o değişkenin sarmalanmış wrap edilmiş hali bize gösterilecektir. Bu durumdan kurtarmak istersek unwrapping yapmalı yani değişkeni sarmalanmış halinden kurtarmalıyız.

var author: String? = "Mustafa Hastürk"
print(author)
// "Optional("Mustafa Hastürk")\n"

If Statements and Forced Unwrapping

Opsionel bir değişkeni nil olup olmadığını kontrol etmek ve sarmalanmış halinden kurtarmak için if kontrol statement kullanabilir ve nil ile karşılaştırabiliriz.

if author != nil {
  print("author değişkeni String türde değer içermektedir")
}
// "author değişkeni String türde değer içermektedir" yazacaktır.

Bir optional değişkenin nil içermediğine emin isek ünlem işareti ile (!) compiler a bu değişkenin nil içermediğine eminim diyerek sarmalanmış halinden çıkaraiblir ve kullanabiliriz.

print(author!)
// Ekrana "author" değerini basacaktır. 

Ancak bu kullanım tehlikelidir. Eğer optional değişken ! işareti ile force edilmesine rağmen nil değer içeriyorsa uygulamamız çökecektir. O yüzden unwrapping yaparken ! işareti tehlikelidir ve kullanmaktan kaçınmak gerekir.

Optional Binding

Optional değişkenleri unwrapping etmek yani sarmalanmış halinden çıkarmek ve kullanabilmek için en güvenli yöntem optinal binding dir.

Bu yöntem ile optional değişken if kontrol durumu içerisinde başka bir let sabitine atanır. Eğer optional değişken nil değer içeriyorsa if koşulundan çıkılır, içermiyor ise optinal değişkenin değeri ile işlem yapılabilir.

var author: String? = "Mustafa Hastürk"

if let authorName = author {
  print("Bu makale yazarı: \(authorName)")
}
else {
  print("'author' değişkeni nil değer içermektedir")
}

Ayrıca birden fazla optinal binding tek bir if statement ile handle edilebilir. where cümlecikleri ile kompleks karşılaştırmalar yapılaiblir.

if let firstNumber = Int("4"), secondNumber = Int("42") where firstNumber < secondNumber {
  print("\(firstNumber) < \(secondNumber)")
}
// Ekrana "4 < 42" basar.

Implicitly Unwrapped Optionals

Bazen geliştirici bir değişkenin değerinin nil içereceğini ve bu değişkeni kullanırken de nil kontrolünün yapılmış olduğundan emin olabilir. Bu durumda implicitly unwrapped optionals kullanabiliriz. Bu optional oluştururken soru işareti (?) yerine ünlem işareti (!) kullanmak yeterli olacaktır.

let possibleString: String? = "An optional string."
let forcedString: String = possibleString! // Ünlem işareti zorunlu 
 
let assumedString: String! = "An implicitly unwrapped optional string."
let implicitString: String = assumedString // Ünlem işareti zorunlu değil ama koyulabilir.

Implicitly unwrapped optionals kullanılırken sarmalanmış halinden çıkarmaya gerek yoktur. Ancak forced unwrapping ile nil olup olmadığını kontrol edebiliriz.

if assumedString != nil {
  print(assumedString)
}
// Ekrana "An implicitly unwrapped optional string." basar

Optinal binding, Implicitly Unwrapped Optionals ile kullanılabilir.

if let definiteString = assumedString {
  print(definiteString)
}
// Ekrana "An implicitly unwrapped optional string." basar

Değişkenin değeri nil olma ihtimali varsa Implicitly Unwrapped Optionals kullanmaktan kaçınmak gerekir. Implicitly Unwrapped Optionals kullandığımızda eğer değişkenin değeri nil ise runtime error alınır.

Error Handling / Hata Yönetimi

Swift error handling desteklemektedir.

func canThrowAnError() throws {
	// Bu fonksiyon hata fırlatabilme olasılığına saip
}

Bir fonksiyon hata fırlatma olasılığına sahip ise o methodu kullanırken handle etmek gerekir.

do {
 try canThrowAnError()
 // Hata fırlatılmadığında yapılacaklar
} catch {
 // Hata fırlatıldığında yapılacaklar
}

Birden fazla catch bloğu ile hata türüne göre program akışı kontrol edilebilir.

do {
 try canThrowAnError()
 // Hata fırlatılmadığında yapılacaklar
} catch FlowErrors.left {
 doLeftFlow()
} catch FlowErrors.right {
 doRightFlow()
}

Assertions

Standart kütüphane ile birlikte gelen assert fonksiyonu ile belli mantıksal ifadelerden sonra kodun çalışmasını durdurabiliriz.

let age = 17
assert(age > 24, "Bu etkinliğe katılaması için yaş yeterli değil")

Kodun devamının doğru çalışması mantıksal bir ifadenin sonucunda kesin olarak değişiyor ise assert ile kodun akışını kesmekte kullanabiliriz. Bu sayede kod üzerinde hata ayıklamak daha kolay olacaktır.

Yazının sonu itibari ile Swift programlama dilinin temel öğelerini görmüş olduk.


Yazıda herhangi bir hata ile karşılaşırsanız pull request gönderebilir veya yorum olarak bildirebilirsiniz.

Sevgiler… 🎈